contact-us הודעה מהירה

צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי שהחליף את צו כינוס הנכסים, הוא הצעד הראשון שלכם בהליך חדלות הפירעון.

הצו שיינתן ביוזמתכם, החייבים, או ביוזמת הנושים שלכם יעמיד לרשותכם פרק זמן של 30 ימים, בהם תוכלו לבקש לקיים אסיפה עם כלל הנושים שלכם.

כך שאם תוך 30 ימים לא תודיעו לבית המשפט שהגעתם להסדר עם הנושים, תקבלו צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

הצו ייקבע מה היא הפריסה לפיה תחזירו את חובותיכם לנושים, באופן שיאפשר לכם לחיות בכבוד ותוכלו להתחיל בשיקומכם הכלכלי – עד שתקבלו הפטר מהחובות.

עם קבלת הצו, יוקפאו כל ההליכים המשפטיים הנוגעים לחובות שלכם והעיקולים שסבלתם מהם עד כה – יבוטלו מידית!

מצד שני, יוטלו עליכם דרישות שונות, כמו עמידה בתשלום החודשי שקבע בית המשפט, הגשת דוחות חודשיים בעניין ההוצאות וההכנסות שלכם,  רק שפה – כבר אנחנו נהיה בתמונה!

התהליך של הלקוח בחדלות פרעון

01

שלב 1 לורם איפסום

לורם איפסום דולור סיט אמט,ארטוןחיע קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורסראי מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשיאטנמי ומרגשח. עמחליף סחטיר בלובק.בסשר תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו,גכי דול, צוט ומעיוט - לפתיעםוי ברשג -כהב ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמוםטאי בלינך רוגצה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אד

02

שלב 2 לורם איפסום

לורם איפסום דולור סיט אמט,ארטוןחיע קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורסראי מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשיאטנמי ומרגשח. עמחליף סחטיר בלובק.בסשר תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו,גכי דול, צוט ומעיוט - לפתיעםוי ברשג -כהב ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמוםטאי בלינך רוגצה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אד

03

שלב 3 לורם איפסום

לורם איפסום דולור סיט אמט,ארטוןחיע קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורסראי מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשיאטנמי ומרגשח. עמחליף סחטיר בלובק.בסשר תצטנפל בלינדו

04

שלב 4 לורם איפסום

לורם איפסום דולור סיט אמט,ארטוןחיע קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורסראי מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשיאטנמי ומרגשח. עמחליף סחטיר בלובק.בסשר תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו,גכי דול, צוט ומעיוט - לפתיעםוי ברשג -כהב ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמוםטאי בלינך רוגצה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אד

05

שלב 5 לורם איפסום

לורם איפסום הוא טקסט חסר הקשר וחסר משמעות בכוונה - וזאת כדי שעין הקורא לא "תצוד" בזמן הרפרוף עליו, מילה שתסיח את דעתו. לורם איפסום תוכנן בקפידה כך שיחקה במרקם ובקצב שלו טקסט אמיתי בעברית.

לורם איפסום לורם איפסום

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית

טיפול בחובות שלא ניתן לקבל עבורם הפטר

חוק חדלות פירעון נותן הפטר לחובות שונים שצברתם, אבל אם החובות שלכם נובעים מקנסות, דמי מזונות או מחובות...

להמשך קריאה

היתר לפתיחה וניהול חשבון בנק בהליך חדלות פירעון

יש לכם חובות ואתם עושים הכול כדי להתחמק מהליך חדלות פירעון,  כי אתם חוששים שלא יאפשרו לכם לפתוח...

להמשך קריאה

הפטר ממזונות או מקנסות במקרים מיוחדים

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מאפשר לכם ליהנות מהפטר לחובות שונים שצברתם,  למעט חובות שנוצרו בדרך מרמה, עבירה,...

להמשך קריאה

הגנת דירת מגורים

התחלתם הליך חדלות פירעון ואתם חוששים שבית המשפט יחליט לקחת לכם את דירת המגורים ולמכור אותה על מנת...

להמשך קריאה

נקלעתם לחובות? צריכים ליווי משפטי לעסק שלכם?

קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דו קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסיקראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי

מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם

  לורם איפסום

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

  גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה – לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

  לורם איפסום

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

  גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה – לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

  שאלות ותשובות

  גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

  נקלעתם לחובות? צריכים ליווי משפטי לעסק שלכם?

  מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם